شهرداران جناح

 

اسامی شهرداران شهرجناح از 84 تاکنون

 

ردیف

 

نام ونام خانوادگی

 

مدرک تحصیلی

 

رشته تحصیلی

 

سمت

 

تاریخ

شروع بکار

 

تاریخ خاتمه

1 محمدرضا حاتمی لیسانس کشاورزی شهردار 86/06/01 85/03/26
2 فاطمه تاتوره لیسانس مدیریت دولتی سرپرست 86/03/274 86/04/29
3 محمدسعید دست پاک لیسانس ریاضی شهردار 86/04/30 92/06/31
4 فاطمه تاتوره لیسانس مدیریت دولتی سرپرست 92/07/20 92/11/12
5 عبدالرحیم قادری لیسانس حقوق قضایی شهردار 92/11/30 96/06/01
6 عبدالرحیم قادری لیسانس حقوق قضایی سرپرست 96/06/02 96/09/13
7 محمد جلالی فوق لیسانس کشاورزی شهردار 96/09/14