اطلاعات تماس

نشانی : خیابان شهرداری -ساختمان شهرداری و شورای اسلامی

شماره تماس : 07644344061

دورنگار:07644344161

پست الکترونیکی : info@janahcity.ir

شهرداری جناح بر روی نقشه