پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

سامانه 137

فرم ثبت خدمات شهری137

ضمن عرض خيرمقدم خدمت شهروندان گرامی :

خواهشمنداست ضمن پركردن فيلدهای موردنيازوستاره دار،مشكلات مربوط به آن منطقه راباذكرناحيه اعلام فرمائيدتاضمن بررسیِ كارشناسان اين شهردارِی ، موضوع دراسرع وقت پی گيری شود.

 


فرم سامانه 137
ارسال

5.2.1.0
V5.2.1.0