يکشنبه, 4 آبان 1399
  • ساعت : ۷:۱۶:۴۸
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ 
  • کد خبر : ۱۹۹۱
    /  4
بهره برداری ازپروژه های متمركزشهرداری درسومین روزهفته دولت
درسومین روزازهفته دولت ازپروژه های شهرداری بهره برداری شد.

درسومین روزازهفته دولت ازپروژه های شهرداری بهره برداری شد.صبح امروز ۴شهریورماه مقارن باسومین روز ازهفته دولت ,درآیین بهره برداری ازپروژه های شهرداری که باحضورفرماندارشهرستان,معاون فرمانداری,بخشدار,رییس واعضای شورای شهرجناح,اعضای شورای اداری شهرستان وجمعی ازکارکنان ادارات ومعتمدین برگزارگردید,شهردارجناح به تشریح پروژه های قابل بهره برداری وافتتاح پرداخت واظهارداشت:بامساعدت وهمراهی دولت,خیربزرگوارواندیشمندشهرجناح حاج منصورعباسی,اعضای شورای شهروتلاش کارکنان شهرداری اقدامهای موثری درشهرانجام شده ودرحال انجام است که بخشی از آن پروژه هایی است که امروزازسوی مدیریت شهری تقدیم مردم خوب وبزرگوارشهرجناح خواهدشد.

مهندس جلالی شهردارجناح در ادامه بیاناتشان اظهارداشتندکه سه پروژه ای که عملیات عمرانی آنهابه اتمام رسیده ویادرهفته دولت به اتمام خواهدرسیدموردافتتاح قرارمیگیرند.دوپروژه درحوزه بهبودعبورومروروتسهیل دررفت وآمدویک پروژه درحوزه بازآفرینی ومرمت بافت تاریخی افتتاح خواهدشد.بلوارآدینه وخیابان کارگربه دلیل فرسودگی رویه آسفالت,ازبین رفتگی جداول وفرسودگی آن کامل جمع آوری وبا کیفیت از نو احداث گردید.دراجرای پروژه های مذکوردقت,سرعت دراجرا وکیفیت مدنظرقرارگرفت وبه لحاظ کیفیت اجرا جزمعابرمطرح درسطح استان هستند.بلوارآدینه شهرجناح به دلیل دسترسی مناسب به مسجدجامع شهروتعددتردد نیازبودطراحی مناسبی صورت گیردکه با طراحی مناسب انجام شده,به کارگیری مصالح مناسب وهمچنین  استفاده ازپایه های روشنایی منحصربه فردوسنگهای جداول گرانیت با ماندگاری بالاازویژه گیهای بارز دراجرای این پروژه هاست.زمان اجرای این پروژه ازشروع تاپایان ۷ روزکاری بودکه رکوردجدیدی در پروژه های عمرانی  به همت و همراهی حاج منصور عباسی  صورت پذیرفت  .درحوزه بازآفرینی اقدام تاریخی که انجام شد,مطالعه وتصویب محدوده بازآفرینی شهربه مساحت ۶۷هکتاربودکه دراین محدوده بافت تاریخی زنده وپویاست وزندگی درآن جریان دارد,درمحدوده بازآفرینی مصوب به عنوان اولین شهردرپسکرانه خلیج فارس وهم سنخ با بناها,طراحی پیاده روها انجام وبامصالح همگون اقدامهای اجرایی درحال انجام است.که فازاول این پروژه امروزافتتاح میشود.درمجموع این سه طرح بالغ ۱۲میلیاردریال ازمحل منابع مالی شهرداری هزینه شده است.

مهندس جلالی درپایان بیان داشت باتوجه به تاکیدمقام معظم رهبری,ریاست محترم جمهوری واستاندارپرتلاش استان ومقام عالی دولت درشهرستان مبنی برجلب مشارکت خیرین دراجرای طرح های عام المنفعه وشهری تلاش شورای اسلامی شهرومدیریت شهری دراین خصوص, ازمشارکت مجدانه وهمت والای  خیراندیشمند وفرهیخته شهرجناح حاج منصورعباسی  دراجرای پروژه های عمران شهری تقدیرکردوگفت حاج منصورعباسی به عنوان شخصیتی وارسته وبزرگوارواندیشمندهمواره دل درگروه توسعه وپیشرفت منطقه داشته دارندوپابه پای نظام مقدس جمهوری اسلامی ودولت همواره جهت رشدوتعالی عمران وآبادانی منطقه گام های موثری برمیدارندکه جای سپاس فراوان دارد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.4.0
    V5.7.4.0