پنج‌شنبه, 3 بهمن 1398
  • ساعت : ۹:۱:۲۹
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۲/۱۲ 
  • کد خبر : ۱۹۸۵
    /  2
چهارمین همایش روزملی خلیج فارس درشهرتاریخی بندركنگ
همایش روزملی خلیج فارس درشهرتاریخی بندرکنگ باحضوراساتیددانشگاههای داخل وخارج کشور,پژوهشگران,محققان ومسئولین اداری واجرایی ومردم درشهرتاریخی بندرکنگ برگزارشد.

همایش روزملی خلیج فارس درشهرتاریخی بندرکنگ باحضوراساتیددانشگاههای داخل وخارج کشور,پژوهشگران,محققان ومسئولین اداری واجرایی ومردم درشهرتاریخی بندرکنگ برگزارشد.درپنل تخصصی چهارمین همایش مقاله های رسیده باحضوراساتیدومحققان برجسته بررسی شد.

مهندس جلالی شهردارجناح به سخنرانی باموضوع تشابه وتطابق ساختارکالبدی شهرهای کرانه وپسکرانه خلیج فارس باتاکیدبرشهرهای جناح وبندرکنگ  پرداخت.دراین بررسی علمی ساختاروکالبدکلی,گذرگاهها,اجزا ومصالح به کاررفته دربناها,تاثیراقلیم دراحداث بناهاوبهره گیری ازآن برای شرایط گذرازشرایط نامساعدموردبحث وبررسی علمی قرارگرفت.اساتیددانشگاههاومحققین تاکیدکردندبافت باارزش تاریخی شهرجناح به مانندشهرتاریخی بندرکنگ موردتوجه قرارگیرد.

مهندس جلالی شهردارجناح نیز برنامه های اجرایی حفظ,مرمت و اقدامهای دردست اقدام بازآفرینی بافت ارزشمندی تاریخی شهرراتشریح نمود.واظهارداشت بامساعدت خیربزرگواروسخاوت شهرحاج منصورعباسی و همراهی شورای محترم شهربرنامه های مناسبی برای بازافرینی بافت ارزشمندتاریخی تهیه شده که درمرحله اجرا قراردارد.

مهندس جلالی ازتوجه وعنایت استاندارمحترم استان,جناب مهندس مدرس معاون هماهنگی امورعمرانی استانداری,مدیرکل محترم امورشهری ومدیرکل محترم راه وشهرسازی به شهرهای استان وباز افرینی بافت های ارزشمند تاریخی وهمچنین بافت تاریخی شهرجناح تقدیروتشکرکرد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.5.0.0
    V5.5.0.0