• ساعت : ۱۳:۴:۵۲
  • تاريخ :
     ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ 
  • کد خبر : ۱۹۷۵
توسعه فضای سبز دربلوارامام خمینی(ره)
باتوجه به اتمام عملیات اجرایی بلوارامام خمینی(ره)شهرجناح و عبورومروروسائط نقلیه در بلوارامام خمینی(ره) و به منظور بهسازی و بهبود فضای سبز،کاشت گل های فصلی وگل های دائمی در بخشی از محورجداکننده بلوار امام خمینی(ره) و حاج منصورعباسی شروع شده است.

باتوجه به اتمام عملیات اجرایی بلوارامام خمینی(ره)شهرجناح و عبورومروروسائط نقلیه در بلوارامام خمینی(ره) و به منظور بهسازی و بهبود فضای سبز،کاشت گل های فصلی وگل های دائمی در بخشی از محورجداکننده بلوار امام خمینی(ره) و حاج منصورعباسی شروع شده است. درفصل مناسب کاشت نهال های گونه های مناسب تهیه شده تا کاشت در سایرفضاهای بلوار امام خمینی(ره)صورت گیرد.فضای سبز مناسبی دربلوارامام خمینی(ره),بلوارحاج منصورعباسی و بلوارفاروق عباسی تدارک دیده شده  که با اجرای آن شاهدزیبایی خاصی دراین محورارتباطی خواهیم شد و بخشی از گلکاری دربلوار امام خمینی(ره)نیزاجراشده است.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها