• ساعت : ۷:۱۲:۳۱
  • تاريخ :
     ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ 
  • کد خبر : ۱۹۵۸
    /  5
اجرای عملیات قیرپاشی وآسفالت باند شمالی بلوارامام خمینی(ره)
مهندس جلالی شهردارجناح اظهارداشت همزمان باآغازبهارتعلیم وتربیت امروز اول مهرماه ۹۷ عملیات قیرپاشی پریمکت باندشمالی بلوارامام خمینی(ره) آغازشد.

· مهندس جلالی شهردارجناح اظهارداشت همزمان باآغازبهارتعلیم وتربیت امروز اول مهرماه ۹۷ عملیات قیرپاشی پریمکت باندشمالی بلوارامام خمینی(ره) آغازشد.اجرای این عملیات باپایان یافتن آماده سازی لایه اساس(بیس) انجام شده که بلافاصله پخش اسفالت ان نیز انجام خواهدشد.۲۲۰۰۰ مترمربع اسفالت شده به ضخامت کوبیده شده۶ سانتی متر وبه طول ۲ونیم کیلومتروعرض ۱۰ونیم متردربانددوم بلوار امام خمینی(ره) پخش خواهدشد.هزینه اجرای آسفالت این باندبالغ بر۸۰۰میلیون تومان بوده که ازمحل منابع مالی شهرداری تامین شده است.باپایان یافتن اجرای آسفالت این باندوسائط نقلیه عبوری ازمحوری ایمن برخودارخواهندبود.بلوارامام خمینی (ره)شهرجناح که درامتدادبلوارحاج منصورعباسی قرارداشته به بلوارفاروق عباسی متصل خواهدشد,جزشریانهای حیاتی ارتباطی بین استانی وشهرستانی عمل می کند.این محوربخشی ازمحورارتباطی اتصالی به شهرستان لامرد استان فارس وشهرستان عسلویه در استان بوشهربوده که درآینده ای نزدیک بابازگشایی راه ارتباطی خورجناح به عنوان کوتاهترین مسیربین استان فارس و جزیره زیبای کیش عمل نموده به گونه ای که حداقل فاصله سه ساعته کنونی شهرستان بستک تا بندرچارک را به ۳۰ دقیقه تا بندرچارک وبندرآفتاب تقلیل خواهدداد.بابهره برداری از بانددوم بلوارامام خمینی(ره) تمامی عابرینی عبوری درمحدوده شهرجناح از۷ کیلومترمسیرایمن وزیباعبورخواهندکرد.

· مهندس جلالی ازهمت,حمایت و بلندنظری خیربزرگواروملی شهرجناح جناب حاج منصورعباسی ازشروع تااتمام پروژه این پروژه بزرگ وحایز اهمیت بیان داشت ازابتدای شروع به کاراین پروژه باحمایت هاورهنمودهای ارزشمندواجرایی حاج آقای عباسی واعضای فهیم وهمراه شورای اسلامی شهرجناح پروژه مذکوربا کیفیت مطلوب ومثال زدنی دراستان درحال اجراست و سیستم روشنایی این محوربه عنوان زیباترین مبلمان شهری به طورکامل توسط حاج آقای عباسی تهیه شده که به زودی نصب خواهدشد.

· جلالی ازحمایت های ویژه جناب آقای استاندار وجناب آقای مهندس مدرس معاون محترم وساعی هماهنگی امور عمرانی استانداری,ومدیران کل دفتر فنی'حمل ونقل وترافیک وامورشهری استانداری تقدیروتشکرنمود.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها