پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

فرم ثبت خدمات شهری137

ضمن عرض خيرمقدم خدمت شهروندان گرامی :

خواهشمنداست ضمن پركردن فيلدهای موردنيازوستاره دار،مشكلات مربوط به آن منطقه راباذكرناحيه اعلام فرمائيدتاضمن بررسیِ كارشناسان اين شهردارِی ، موضوع دراسرع وقت پی گيری شود.

 


Send

5.5.0.0
گروه دورانV5.5.0.0