پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

بسمه تعالي

دستاورد سي ساله انقلاب
سي امين سالگردپيروزي انقلاب اسلامي تداعي كننده داستان سيمرغ درمنطق الطيرعطاراست.درمنطق الطيرانبوه مرغان  راه دراز وپرخطررسيدن به كوه قاف وديدارسيمرغ درپيش مي گيرند ودراين راه مصائب و رنج هاي بسيارمتحمل مي شوند و درنهايت سيمرغ خستگي ناپذير پرشور و با انگيزه به مقصدمي رسندوسيماي  خود را در سطح صيقلي كوه قاف مشاهده مي كنندراهي كه ملت ايران دراين سي سال پيموده از بسياري جهات شبيه مسيرمرغان منطق الطيراست چرا كه امروزبه همت وپشتكاردانشمندان جوان كشورمان با دستيابي به قله رفيع كوه قاف كه همان دستيابي به علوم سلول هاي بنيادي درپزشكي وانرژي هسته اي درفيزيك، درحال پيشرفت ورسيدن به مقصدوالاي علمي  درسطح جهاني به روي ملت ايران گشوده شده است. 
                                                                                                               

صالح احمدي

رئيس شوراي اسلامي شهرجناح

 

5.5.0.0
گروه دورانV5.5.0.0